عاليجنابان


نلسون ماندلا
دالايي لاما
شيرين عبادي
آنگ سان سوچي
باراك اوباما
وجدانهاي بيدار

با احترام
محمد صديق كبودوند 48 ساله روزنامه نگار و مدير مسئول هفته نامه پيام مردم و بنيان گذاري سازمان غير دولتي حقوق بشر در كردستان كه بر عليه آپارتايد قومي و نژادي در كردستان فعاليت كرده است وي امروزه به پدر معنوي حقوق بشر كردستان معروف است در ژوئن 2007 بازداشت و پس از هفت ماه شكنجه شديد در سلول انفرادي به جرم تشكيل و اداره (سازمان دفاع ازحقوق بشر كردستان)به 11 سال حبس محكوم و محبوس گرديده است.

سازمان مطبوع وي در چهار چوب معاهدات بين المللي حقوق بشر و بر اساس معاهده 21 ميثاق حقوق مدني و سياسي كه دولت ايران ملزم و متعهد به آن گرديده دراوايل 2005 تشكيل شده است.

اين سازمان كه منشور آن اعلاميه جهاني حقوق بشر است طي سالهاي فعاليت تمام اهتمام خود را در دفاع و حمايت از حقوق زنان كودكان و زندانيان ،اقليتها و مردم كرد و حقوق و آزاديهاي اساسي كليه شهروندان ايراني به كار بسته است و از دولت و جامعه متقاضي رعايت و احترام به حقوق بشر بوده است.

اما محمد صديق كبودوند كه خود در زندان اوين تهران محبوس است طي نزديك به 4 سال حبس به بيماريهاي مختلف قلبي ،عروقي و فشار خون و مغز و اعصاب و پروستات حاد مبتلا شده و چند بار دچار سكته ناقص قلبي و مغزي شده و هم اكنون تحت نظر پزشكان است ، تعدادي از متخصصان گزارش هاي مبني بر عدم توانايي تحمل حبس براي ايشان صادر كرده اند با اين حال دستگاه هاي قضايي اطلاعاتي و امنيتي جمهوري اسلامي با بي توجهي كامل به گزارشهاي پزشكي و وضعيت ايشان وي را هم چنان در بند نگه داشته اند.

كبودوند در دادگاهي غير استاندارد و به شكلي تبعيض آميز و به طور غير قانوني به حبس سنگين محكوم شده است و طي سالهاي حبس همانند ديگر مردم كردستان مورد تبعيض و آپارتايد رسانه اي و حمايتي در داخل قرار گرفته و از نظر حمايت در خارج از كشور با تبعيض و تنگ نظري هاي گروه هاي ذينفع لابي گر در محافل مختلف روبرو بوده است .

ما خانواده كبودوند از عالجنابان محترم تقاضا داريم از نامزدي محمد صديق كبودوند براي جايزه صلح نوبل 2011 پشتيباني كنيد.